Formace

Život zasvěcený Bohu a realizovaný v určité řeholní komunitě vyžaduje přípravu: poznání života modlitby, života ve společenství, poslání dané řeholní komunity a rozeznání vlastního povolání k takovému životu. K tomu slouží základní formace. V Kongregaci sester Služebnic NPM trvá tato formace až do konečného rozhodnutí ve věčných slibech téměř 9 let.

Do kongregace jsou přijímány katoličky ve věku od 15 do 30 let. První etapou formace je kandidatura, která trvá jeden rok.

Další etapou je postulát (asi 10 měsíců)
- kandidátky se seznamují s jednotlivými cíly kongregace, s její historií a osobou zakladatele.

Noviciát je časem uvedení do řeholního života a přípravou k pravému spojení s kongregací. Je prožíván v odloučení od vnějšího světa a soustředění na život s Bohem. Trvá 2 roky. Podmínkou přijetí do noviciátu je jistá lidská a duchovní zralost.

Období trvání dočasných slibů (od prvních do věčných) se nazývá juniorát. Trvá 6 let. V té době rozeznávají sestry své povolání, učí se spojovat modlitbu s vnějším působením a připravují se na apoštolskou práci.

Ani po ukončení základní formace se však sestry nemohou zastavit ve svém duchovním růstu. Každá má povinnost pokračovat ve své řeholní formaci a směřovat k dokonalé lásce.

Pokud poznáš, že Tě Bůh volá, aby oslavil své jméno v duchu charismatu
Kongregace sester služebnic Nejsvětější Panny Marie bez poskvrny počaté,
napiš nebo přijeď a poznej naše společenství. Zde je naše adresa:

Sestry Služebnice NPM bez poskvrny počaté

735 81 Bohumín
Na Koutě 425
e-mail: czechy@sluzebniczki.pl